PKN
Hervormde gemeente Molkwerum
 
Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Molkwerum Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Molkwerum

Op deze site zijn de ANBI gegevens van onze gemeente als geheel en onze diaconie te vinden.

Via de rechterkolom kunt u doorklikken naar de actuele kerkdiensten en het gebruiksplan in corona tijd.

Lopende zaken worden in Ons Kerkblad gepubliceerd.
Ons Kerkblad wordt wekelijks onder haar leden verspreid.

Sinds lange tijd werken we samen met de gemeente van Warns. In 2019 is de samenwerking uitgebreid met Koudum. Samen met deze twee buurgemeentes vormen we een sterke, op de toekomst voorbereide combinatie.
 
Corona maatregelen en gebruiksplan Hervormde gemeente Molkwerum Corona maatregelen en gebruiksplan Hervormde gemeente Molkwerum

Bekijk de corona maatregelen via het hieronder omschreven gebruiksplan van onze gemeente

Gemeente:                        Hervormde Gemeente Molkwerum
Betreft gebouw:                 Lebuïnuskerk
Versie:                              2
Datum:                              27 juni 2020

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen.

De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.
 
1             Inhoud

2            doel en functie van dit gebruiksplan        
2.1         doelstelling in het algemeen       
2.2         functies van dit gebruiksplan      
2.3         aantal bezoekers             
2.4         algemene afspraken       
3            gebruik van het kerkgebouw       
3.1         meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag           
3.1.1      aanvangstijden voor verschillende diensten         
3.2         gebruik kerkzalen            
3.2.1      plaatsing in de kerkzaal 
3.2.2      capaciteit in een anderhalve meter-situatie         
3.2.3      zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit         
3.3         Gerelateerd aan het gebouw      
3.3.1      en 3.3.2 Routing en gebruik van kerkplein en ontvangsthal          
3.3.2      Garderobe          
3.3.3      Parkeren             
3.3.4      toiletgebruik      
3.3.5      reinigen en ventileren    
3.4         Gerelateerd aan de samenkomst              
3.4.1      Gebruik van de sacramenten      
3.4.2      Zang en muziek 
3.4.3      Collecteren         
3.4.4      Koffiedrinken en ontmoeting      
3.4.5      Kindernevendienst en Jeugdkerk              
3.5         Uitnodigingsbeleid          
3.5.1      Ouderen en kwetsbare mensen 
3.6         taakomschrijvingen         
3.6.1      coördinatoren   
3.6.2      kerkenraad, diaconie en voorganger       
3.6.3      Techniek             
3.6.4      muzikanten         
3.7         tijdschema          
3.8         Communicatie   
4            Overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk   
4.1         Overige bijeenkomsten en vergaderingen            
4.2         Bezoekwerk
       

 
2            doel en functie van dit gebruiksplan

2.1         doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
●            bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
●            bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
●            volop kerk zijn vanuit ons (kerk)gebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

2.2         functies van dit gebruiksplan
1.           We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
2.           De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
3.           Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
4.           Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.
2.3         aantal bezoekers
●            Vanaf 1 juli mag een onbeperkt aantal personen de kerkdiensten bezoeken tot wat maximaal haalbaar is met 1,5 meter onderlinge afstand.

2.4         algemene afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
●            anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
●            mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
●            de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
●            op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

 
3            gebruik van het kerkgebouw

3.1         meerdere gebruikers / meerdere diensten op een zondag

De kerkdienst wordt georganiseerd door de kerkenraad, in samenspraak met dienstdoende predikant en organist. Er vindt maximaal 1 kerkdienst op zondag plaats in de ochtenddienst. Tijdens de dienst wordt niet gezongen, neuriën mag. Evt. inzet van een extra muzikant (via zang of instrument) kan in overleg met kerkenraad.


3.1.1      aanvangstijden voor verschillende diensten

Aanvangstijden zijn op zondagochtend 09.30 uur of 11.00 uur, volgens preekrooster

3.2         gebruik kerkzaal

3.2.1      plaatsing in de kerkzaal

De kerkzaal bestaat deels uit vaste banken en deels uit losse stoelen. En een galerij met losse stoelen en orgel.

3.2.2      capaciteit in een anderhalve meter-situatie

Om en om worden rijen banken en stoelen plaatsen gecreëerd met anderhalve meter afstand. Afbeeldingen op de banken en stoelen geven aan waar kerkgangers mogen zitten of niet.
Predikant en dienstdoende kerkenraad nemen plaats voor in de kerk.
Hierdoor worden 34 zitplaatsen gecreëerd, is incl. kerkenraad, koster, organist en predikant.
Er kunnen meer gemeenteleden worden toegestaan als het om gezinnen gaat omdat voor hen de 1,5 meter regel niet van toepassing is tussen de zitplaatsen.

3.2.3      zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
plm 100 zitplaatsen
34 zitplaatsen op 1,5 meter onderlinge afstand excl. gezinnen dan meer zitplaatsen mogelijk.
consistorie
(zaal 1)
kerkenraad voor de dienst
 
Dienstdoende ouderling + voorganger.
Dienstdoende diaken en kerkrentmeester nemen gelijk plaats voorin de kerk.
Bij vullen van de kerk de kerk worden dienstdoende ouderling en predikant door de koster gevraagd voor de dienst plaatst te nemen voor in de kerk om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen in het middenpad van de kerk. 
 
Dorpshuis/huiskamer kindernevendienst voor 6 kinderen en 2 leiders kindernevendienst voor 4 kinderen en 2 leiders
overige zalen - -


3.3         Gerelateerd aan het gebouw

3.3.1      en 3.3.2 Routing en gebruik van kerkplein en ontvangsthal

Kerkgangers worden geacht op 1,5 meter afstand van elkaar te wachten tot zij naar hun zitplaats worden gebracht.

Bij ingang van de kerk hangt informatie betreffende coronaregels.
Kerkgangers worden opgevangen bij de ingang van de kerk door de koster en hulpkoster. Hier wordt geturfd hoeveel mensen er naar binnen gaan.

Bij de ingang staat een tafel met desinfectiemiddel en tissues. Kerkgangers wordt gevraagd hun handen te desinfecteren.

Van de garderobe kan geen gebruik van worden gemaakt.

De kerkgangers wordt een zitplaats toegewezen door de koster/hulpkoster waarbij de zitplaatsen aan de buitenmuur van de kerk als eerste worden opgevuld.
Zodra deze zitplaatsen zijn opgevuld worden de predikant en dienstdoende ouderling gevraagd plaats te nemen voor in de kerk. Daarna worden de zitplaatsen bij het middenpad gevuld. De koster draagt zorg voor het maximum toegestane aantal bezoekers.
Vaste zitplaatsen vervallen maar er wordt zo mogelijk rekening gehouden met de wensen van de gemeenteleden.

3.3.2      Garderobe

De garderobe wordt niet gebruikt. Kerkgangers worden verzocht de jassen mee te nemen in de kerk.

3.3.3      Parkeren 

n.v.t.

3.3.4      toiletgebruik

Bij uitzondering kan alleen de dienstdoende predikant hier gebruik van maken. Papieren doekjes en zeep zijn aanwezig in het toilet.

3.3.5      reinigen en ventileren

Ventileren is minder goed mogelijk binnen de kerk. Bij aangename buitentemperaturen kan er voor gekozen worden de kerkdeuren te openen.
Na de kerkdienst wordt het kerkgebouw 72 uur gesloten. Vanaf de woensdag na de kerkdienst kan het kerkgebouw en het toilet worden gereinigd.
Het schoonmaken van de kerk wordt gedaan door vrijwilligers die in toerbeurt, volgens schema, de kerk (galerij, kerk, hal, consistorie) zullen reinigen  door het afnemen van banken, stoelen, preekgestoelte, deuren en toiletgebouw met een natte doek met schoonmaakmiddel opgelost in water. De kerk wordt gezogen en zo nodig gedweild. Hierbij wordt de kerk , zo mogelijk, goed geventileerd.

3.4         Gerelateerd aan de samenkomst

3.4.1      Gebruik van de sacramenten

Avondmaal
Wordt nog invulling aangegeven en gemeenteleden worden hierover geïnformeerd.

Doop
Wordt nog invulling aangegeven.

3.4.2      Zang en muziek

Tijdens de dienst mag er niet gezongen worden. Wel mag er geneuried worden met gesloten mond.

3.4.3      Collecteren

Bij de uitgang staan 2 collecteschalen.
Na de dienst doen de diaken en kerkrentmeester met handschoenen aan het geld in plastic zak welke 72 uur niet opengemaakt wordt. Naderhand kan telling plaatsvinden met handschoenen aan.

3.4.4      Koffiedrinken en ontmoeting

Koffiedrinken vindt alleen plaats buiten de kerk op anderhalve meter afstand waarbij de kerkgangers de ingeschonken koffiekopjes/theekopjes zelf moeten pakken van een tafel, waarbij ook de suikerzakjes en melk-kuipjes bij de koffie/theekopjes zijn neergelegd. De koffie/thee, melk en suiker worden met handschoenen aan klaargezet.

3.4.5      Kindernevendienst en Jeugdkerk

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren, wel de leiders van de kinderendienst en jeugdkerk. Zij nemen hier de maatregelen in acht.

3.5         Uitnodigingsbeleid

Gezien de grootte van de kerkgemeente hoeft er vooraf niet gereserveerd te worden en is registratie niet noodzakelijk. De koster/hulpkoster dragen zorg voor het aantal maximale zitplaatsen.

3.5.1      Ouderen en kwetsbare mensen

Kerkbezoek is op eigen risico. Wij dragen zo goed mogelijk zorg voor al onze kerkgangers.

3.6         taakomschrijvingen

3.6.1      coördinatoren

De coördinatoren staan bij de ingang van de kerk en zichtbaar door een kostersbadge.

3.6.2      kerkenraad, diaconie en voorganger

Tijdens de kerkdienst is er samen met de voorganger 1 ouderling, 1 diaken en 1 kerkrentmeester aanwezig. Zij zijn uiterlijk 9.15 uur aanwezig i.v.m. het toewijzen van de zitplaatsen.
De diaken en kerkrentmeester komen niet in de consistorie maar nemen gelijk plaats voor in de kerk op de aangewezen zitplaatsen.
De ouderling en predikant doen het consistoriegebed bij aankomst van beiden in de consistorie. Na de afkondigingen reinigt de ouderling de lessenaar en geeft de voorganger geen handdruk gegeven maar een hoofdknik.
De voorganger leidt de dienst op begane grond, er wordt niet gebruikt gemaakt van de preekstoel.

3.6.3      Techniek

Bij binnenkomst worden kerkgangers gevraagd hun handen te desinfecteren.
Kerk wordt na kerkdienst 72 uur gesloten zodat het evt. coronavirus niet meer actief is.  Zie bij reinigen en ventileren 4.1.6.

3.6.4      muzikanten

Organist heeft een vaste zitplaats dicht bij orgel.
Muzikanten en voorzangers bewaren afstand van 3 meter van elkaar en 5 meter naar de gemeente.

3.7         tijdschema
 
  zondag  
9:05 uur deuren van het gebouw zo mogelijk open /ventileren koster
9:05 uur Koster/hulpkoster aanwezig  
9:15 uur Voorganger, dienstdoende kerkenraad en organist aanwezig  
9:30 uur aanvang dienst  
10:30 uur afsluiting dienst
Afsluiten toilet en kerkgebouw

koster
  Minimaal 72 uur na kerkdienst reinigen kerk schoonmaakploeg
  - stoelen en tafels
- deuren/ deurklinken
- toiletgebouw
- consistorie                  
- orgel
 


3.7         Besluitvorming

Gebruiksplan is besproken en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 16 april 2020. Elk kerkenraadslid heeft een gebruiksplan ontvangen.

3.8         Communicatie

Het gebruiksplan is geplaatst op de website van de kerk.

In het kerkblad zijn de gemeenteleden kort geïnformeerd over het verloop van de kerkdiensten.

Via de Molkwarder dorpsapp wordt de start van de kerkdiensten gecommuniceerd en medegedeeld dat zij bij de kerk instructies ontvangen over de coronaregels.

Bij kerk is er een instructie opgehangen waarbij verwezen wordt naar het gebruiksplan op de website.

Gebruiksplan hangt op het prikbord in de kerk en er is een exemplaar aanwezig in de consistorie.

4            overige bijeenkomsten, vergaderingen en bezoekwerk

4.1         Overige bijeenkomsten en vergaderingen

Voor nu n.v.t.

4.2         Bezoekwerk

Na zomervakantie wordt gekeken of dit verantwoord weer opgepakt kan worden.
 
 
Kerkdiensten
Bekijk via 'klik hier' de actuele data en tijden van de kerkdiensten in Molkwerum
 
Corona
Bekijk de corona maatregelen via het gebruiksplan van onze gemeente onder de knop 'Welkom'
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.